A’ toirt inbhe do dh’Astùrais | Xuan Porta

Cead Creative CommonsBidh taghadh sgìreil ann an Astùrias air 29 den Chèitean, 2019, agus tha teans gum faigh luchd-taic a’ chànain Astùrais mòr-chuid san riaghaltas sgìreil sin. Ma thachras sin, tha teans gum faigh Astùrais inbhe oifigeil mu dheireadh thall. Tha Xuan Porta, neach-iomairt Astùrais, ag aithris dhuinn.

Tha Asturianu, no Astùrais, am measg nan cànanan Eòrpach a tha fo chunnart. Ged-tà, fhuaireadh luchd-iomairt a’ chànain togail às ùr agus teans ann gun tèid dìon oifigeil a chur oirre mu dheireadh thall. Anns an ath theirm, tha dùil ri tagradh gus gabhail ri reachdas ùr a bheireadh inbhe oifigeil dhan chànan. Ged nach e seo a’ chiad uair a dh’fheuchadh ri seo – cha deach le tagradh an-uiridh – tha dòchas gum faighear mòr-chuid de riochdairean a tha taiceil dhan chànan anns an ath thaghadh do riaghaltas na sgìre neo-eisimealachd Astùraich (Estatuto d’Autonomia Asturias), airson a’ chiad uair a-riamh. Le atharrachadh ann an seasamh nan Sòisealach thar nam bliadhnaichean, tha cothrom gun gabhar ris an reachdas seo. ’S e a bhiodh ann ach a’ chiad uair a rachadh cumhachdan a thoirt dhan chànan Astùrais anns na 40 bliadhna mu dheireadh.

Chan e obair fhurasta a th’ ann an ath-bheothachadh cànain. Feumaidh e toil, ùine agus oidhirp. Ach an dèidh cunbhalachadh a’ chànain, fosgladh sgoiltean, fàs litreachais agus nam meadhanan, agus le taic dhan chànan a’ dol am meud, ’s e inbhe oifigeil agus co-ionnanachd laghail anns an sgìre Astùranach an ath cheum.

Chan eil ann ach leigeil le luchd-labhairt a’ chànain Astùrais a chleachdadh mar a thogras iad. Leis mar a chaidh an cànan iomallachadh thar ùine – gu sònraichte aig àm na deachdaireachd, chan eil e cho furasta air an latha an-diugh a bhith a’ seasamh a’ chànain mar mheadhan-conaltraidh anns gach suidheachadh.

Ach a-nise, tha barrachd dòchais ann an crannchur a’ chànain aosmhoir againn. Chan eil ach aon cheum a bharrachd gus an tèid Artagail 3 den Bhun-reachd Spàinnteach a choileanadh; aon cheum a bharrachd gus nach eil sgaradh eadar daoine a rèir a’ chànain a bhruidhneas iad, nan sgìre fhèin. Bidh e na cheum air adhart do luchd-labhairt Astùrais, ach bidh e na cheum air adhart do shluagh na sgìre gu lèir.

’S e àbhaisteachadh agus faicsinneachd a’ chànain – air taobh a-staigh agus a-muigh air sgìre Astùrach – a tha a dhìth. Sin agad rud a th’ aig na sgìrean eile len cànanan fhèin.

 

Bho chionn 23 bliadhna, chaidh Foirgheall Uile-choitcheann nan Còirichean Cànain aontachadh, agus cunntas artagailean a-mach air cànan sluagh na sgìre fhèin:

12.1: San raon phoblach, tha còir aig gach neach air tachartasan a thoirt gu buil nan cànan fhèin, mas e sin cànan na sgìre sam bheil iad a’ còmhnaidh.

15.1: Tha còir aig gach coimhearsnachd chànanach air inbhe oifigeil dhan chànan aca, na sgìre fhèin.

16: Tha còir aig gach neach ann an coimhearsnachd chànanach air tighinn beò na chànan fhèin, le seirbheisean nan ùghdarrasan poblach agus roinnean riaghaltasan meadhanach, sgìreil, ionadail agus eadar-nàiseanta fhaighinn ann an cànan na sgìre dham buineadh e.

19: Tha aig Pàrlamaid/Seanadh nan Riochdairean air cànan eachdraidheil na sgìre a riochdaicheas iad a thoirt os làimh mar chànan oifigeil.

29.1: Tha còir aig gach neach air foghlam fhaighinn tro chànan na sgìre dham buineadh e.

Aon uair eile, bithear ag iarraidh air an dùthaich gabhail ris a’ ghealltanas a rinn iad a thaobh Astùrais. Tha an t-àm ann.

Air a sgrìobhadh ann an Spàinntis an tòiseach le Xuan Porta, agus air eadar-theangachadh gu Gàidhlig (gu luath!) le Liam Alastair Crouse.


An Spàinntis Thùsail

Empoderamiento de la llingua asturiana

Xuan Porta

 

Entre el panorama europeo de lenguas amenazadas de extinción se encuentra la llingua asturiana o asturianu. Aunque todavía tiene una nueva posibilidad de sobrevivir y normalizarse. Se trata de conseguir su oficialidad en la próxima legislatura, que podría ser la primera con mayoría de diputados  favorables a ello. El año pasado se intentó abrir la reforma del Estatutu d’Autonomía con ese objetivo. No se logró. Pero con el cambio generacional y de postura de los socialistas, será posible no solo la apertura sino la aprobación de esta ley. Ello si sigue la tendencia electoral histórica en nuestra democracia. Sería la primera lengua empoderada durante los 40 años de la actual democracia.

Recuperar un idioma no es tarea fácil. Se necesita voluntad, tiempo y esfuerzo. Con la normativización lograda, la escolarización comenzada, la abundante literatura, la penetración en los medios y los apoyos creciendo, lo lógico sería lograr la igualdad legal con el castellano en el ámbito asturiano.

Ello no representa más que dar la libertad a los hablantes para expresarse en la forma que deseen.

La marginación de una lengua a lo largo del tiempo y con mayor fuerza durante la dictadura no pone fácil restituir su valor como elemento de comunicación en todas las instancias y a todos los niveles sociales.

Ahora se ve más que nunca la luz al final del túnel de la discriminación que sufrió nuestra lengua milenaria. Un paso más y se cumplirá el artículo 3 de la Constitución. Un paso más y desaparecerá la diferenciación entre ciudadanos por razón de su habla. No solo será un derecho para los asturfalantes sino un avance cultural para todos los ciudadanos de Asturies.

Simplemente se desea la normalidad y su visibilidad dentro y fuera del territorio asturiano.

Lo que es cotiano en  el resto de comunidades con lengua propia.

 

Hace 23 años de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y algunos hacen referencia a las relaciones de las personas en la lengua propia de su territorio:

12.1 En el ámbito público, todo el mundo tiene derecho a desarrollar todas las actividades en su lengua, si es lengua propia del territorio donde reside.
15.1 Toda comunidad lingüística tiene el derecho a que su lengua sea utilizada como oficial dentro de su territorio.
16 Todo miembro de una comunidad lingüística tiene el derecho de relacionarse y ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a las cuales pertenece el territorio de donde es propia la lengua.
19.1 Las Asambleas de representantes deben adoptar como oficiales la lengua o las lenguas históricamente habladas en el territorio que representan.
29.1 Toda persona tiene derecho a recibir la enseñanza en la lengua propia del territorio donde reside.

La oficialidad llama otra vez a las puertas del país. Que tenga al fin un lugar adecuado entre nosotros. Ahora es el momento.

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach