Bàrdachd | An clàr-dubh – ceist an fhearainn

Cead o Chreative Commons
Bailtean bàna. Air an taobh chlì, seann bhaile nam fuadaichean, Badbea, Gallaibh agus air an taobh dheas, Suba, làrach baile Phaileastanaich, faisg air Ierusalem.
fògarraich
Fògarraich Phaileastanach
Fògarraich nam Fuadaichean
Fògarraich Albannach


 

 

 

 

 

 

 

Seo agaibh rabhdaireachd a sgrìobh mi mu cheist an fhearainn. Ach chan e ceist an fhearainn sa Ghàidhealtachd, ach ceist fearann Phaileastain ris a bheil an ramaghall bhàrdachd seo a’ buntainn. Nam biodh ceist an fhearainn sa Ghàidhealtachd aig a h-àirde fhathast, nach ann a bhiodh daoine a’ coimhead air muinntir Phaileastain agus na Gàidhealtachd mar dà shluagh air an aon ghad? (Steaphan)

An Clàr-dubh

Ochòin, a Phaileastain!

Tha sibh fo chuing ana-tighearnas luchd an t-sainnt, na ruite ’s an fhòirneirt.

Air ur guailnean tha slabhraidhean, a th’ air an crathadh dhibh uair is uair, ach a bhios ag èaladh suas oirbh a-rithist ’s a-rithist, mar shnàithlean snàigeach neo-shaoghalta.

A mhuinntribh Phaileastain, tha sibh a rèir coltais is cunntais, caidreachail carthannta thar na còrach – cha ghabh ceann-fodh’ a chumail ribh.

Cha mheataich sibh ro làmhachas làidir luchd nam breug ’s na h-aingidheachd oir, ’s e sluagh sìtheil, suairce a tha annaibh.

Gidheadh, tha sibh ag èigheachd le cràdh airson cobhair tèarainteachd a dh’aisigeas gu saorsa sibh, a spìonas bhon daorsa sibh – agus tha fhios nach e sin a th’ air a thairgsinn dhuibh.

Is e meanglain dhearcan-ola a thathar a’ sìneadh thugaibh – meanglain gun a’ chrann, gun cheangal ris an fhonn, ’s mar sin, gun a’ bhrìgh a tha a ghnàth a’ ruith trompa.

Tha a’ chrann air a dèanamh ’na bòrd a-nis, mu an suidh fir nan deiseachan dubha.

Tha am bòrd fo uallach mheasan, ghlasraich, feòla, arain, fìon’ is uisge – agus thathar gur fiathachadh, a mhuinntribh Phaileastain.

Their iad ribh gur “sibhse na coigrich. Tiugainn agus suidhibh air an talamh fon bhòrd seo, ach an cluinn sibh ar còmhradh.”

Agus, thig luchd-freastail chun a’ bhùird chum gach riarachadh a thoirt dhaibh; agus bidh iad uile ’nan suidhe mu bhòrd na craoibh’ a chaidh a spìonadh bhuaibh – gach aon ac’ air cathair.

Bidh iad ag ithe arain is dhearcain-ola a thàrmaich a’ chraobh a chaidh a leagail gus an clàr-dubh fhèin a bhuileachadh oirbh agus orra fhèin.

A dh’aindeoin seo uile, a mhuinntribh Phaileastain, cumaibh ur cridhe ri dòchas.

Bidh biadh a’ grodadh is fiodh a’ breòthadh uaireigin.

le Steaphan MacRisnidh

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach