Còig beachdan airson ‘An Còmhradh’ a chumail an-àird | 5 opinions for helping build on the ‘The Conversation’

Còig beachdan airson ‘An Còmhradh’ a chumail an-àird – 5 opinions for helping build on the ‘The Conversation’

So by now you might have had ‘An Còmhradh’ – ‘The Conversation’ when you and somebody you know well has decided to start speaking in Gaelic to each other. Here are a few tips for International Mother Tongue Day to help you get along.

Uill ma-tha, ’s dòcha gun robh An Còmhradh agaibh eadaraibh agus tha sibh air toiseachadh air Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile nas trice. Seo beagan cuideachaidh dhuibh airson Latha Eadar-nàiseanta nan Cànain Mhàthaireil dhuibh.

Dèanaibh aonta a bhith a’ toiseachadh is a’ crìochnachadh gach còmhradh sa Ghàidhlig – Agree to start and finish all your conversations in Gaelic

Bidh cuid againn a’ fàs caran lapach is tionndadh dhan Bheurla gun smaoineachadh – cuiribh romhaibh fàilte a chur a chèile sa Ghàidhlig le ‘Dè tha dol?’ no ‘Dè do chor?’, agus annn an dealchadh, feuch rudan mar ‘Chì mi a-rithist thu no ‘Mar sin leat’’ – bidh e a’ neartachadh nàdar Gàidhlig ur càirdeis agus a’ cumail sin nur cuimhne mus coinnich sibh a-rithist.

We can get a little lax and default to English often without thinking – make a point of greeting each other with something in Gaelic maybe ‘Dè tha dol?’ or ‘Dè do chor?’, and also in parting, try and use ‘Chì mi a-rithist thu’ or ‘Mar sin leat’ – it’ll help strengthen the Gaelic nature of your relationship, and be a reminder until the next time you meet.

Cuiribh àm sònraichte fa leth san latha no san t-seachdain airson Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile – Put aside a special time of the day or week when you will use Gaelic with each other

Mar cho-obraichean, dh’fhaodadh sibh seo a dhèanamh aig àm-bidhe, mar charaidean dh’fhaodadh sibh àm a chur air dòigh air an deireadh-sheachdain, mar bhuill theaghlaich no mar chàraid, dh’fhaodadh sibh seo a dhèanamh feasgar, mun cuairt a’ bhùird no air an t-sofa as dèidh don chloinn a dhol dhan leabaidh. Dèanaibh aonta mun uair agus cùmaibh ris! Cuiribh air BBC Alba no Radio nan Gàidheal airson beagan àrainneachd.

As work colleagues, this might be through the day at lunch, as friends it might be a time you arrange to meet up on the weekend, as family members or a couple it might be in the evening, around the dinner table or sitting on the sofa after the kids have gone to bed. Agree to the time and keep to it. Put on BBC Alba or BBC Radio nan Gàidheal in the background.

Dèanaibh aonta mu na h-eadar-obraichean soisealta a bhios sibh a’ dèanamh sa Ghàidhlig – Agree on the social interactions for which you will use Gaelic

’S dòcha nach bi sibh deiseil bruidhinn air a h-uile cuspair sa Ghàidhlig fhathast, agus ma tha an smuain air a bhith a’ cumail clàr-ama airson Gàidhlig a bhruidhinn a’ cur beagan spàirn oirbh, carson nach aontaich sibh mu na suidheachaidhean sam bi sibh ga cleachdadh an àite sin. ’S mathaid gum bi sibh ag obair anns an oifis còmhla ach chan eil sibh a’ faireachdainn misneachdail gu leòr a bhith a’ bruidhinn mu chuspair sònraichte fhathast – ach le cìnnt ’s urrainn dhuibh aontachadh cànan tar-ghnìomhach ‘An d’ fhuair thu am post-dealain?’‘An gabh thu srùpag?’ agus ceistean coithcheann – ‘Dè tha thu a’ dèanamh a-nochd?’ a chleachdadh is fhreagairt. Sgrìobhaibh sìos na h-eadar-obraichean seo agus dèanaibh taisbeanadh dhiubh,

You might not be ready to take on some topics or subject areas in Gaelic yet, and if the idea of scheduling a chat with someone sounds a bit too stressful why not define not a time but a situation where you will use the language. You might work with someone in a office, and at present not feel confident in talking about a particular specialist subject – but you can agree that transactional language – ‘Did you get the email?’ ‘An d’ fhuair thu am post-dealain?’ ‘Will you take a cuppa?’ ‘An gabh thu srùpag?’ and general inquiry – ‘Dè tha thu a’ dèanamh a-nochd?’ ‘What are you doing tonight?’ are in Gaelic. Write these agreed interactions down and display them.

Na gabhabh cus dragh mu dheidhinn a bhith a’ cleachdadh fhaclan Beurla nuair a sibh stuck – Don’t worry too much about using English words when you are stuck

Bheir e ùine mus till ur cuid Ghàidhlig gu ìrean àrda na fileantachd mar a bha i roimhe mar sin na gabhaibh dragh mur eil a h-uile facal air bàrr ur teanga. Ma dh’fheumas sibh facal Beurla (no gu dearbh facl à cànan eile) a chleachdadh gus an còmhradh is an conaltradh a chumail a’ dol, dèanaibh e! Sgrìobhaibh sìos e agus coimheadaibh e suas as dèidh làimhe!

Bithibh onarach ge-tà, na tòisichibh air an sgùdal ‘ Tha mi really busy’! Tha sin dìreach lazy! 😉 

It’ll take time for your Gaelic to comeback as fluent as it used to be, don’t worry if you sometimes feel you don’t have all the words. If you have to use the English word (or indeed the word from another language) to keep the conversation and communication going, do it. Make a note of it and look it up after.

Be honest though, don’t get into that ‘Tha mi really busy’ nonsense ;), tha sin dìreach lazy!

Dèanaibh liosta mòr eadaraibh mu chuspair – Make a big list between you about a subject

Eadaribh, thoiribh còig mionaidean agus sgrìobhaibh nas urrainn dhuibh de dh’fhaclan mu chuspair fharsaing (m.e. obair, a’ mhuir, spòrs m.s.a.a.) agus an uairsin gabhaibh cothrom an urra na faclan innse – mur eil facal aig an neach eile agad, sgrìobh sìos e, agus mur eil thu ga thuigsinn feumaidh an neach eile a mhineachadh anns a’ Ghàidhlig a-mhàin!

Both of you take 5 minutes and write down as many words connected with a broad subject area (work, the sea, sport etc) and then take turns in telling the words that are on your list – if you don’t have it write it down, but if you don’t understand it the other person has to explain in Gaelic what it means.

An druthag mu dheireadh – And a final measure

’S fhiach e eòlas a chur air am Frèam-obrach Iomradh Cànain Coithcheann Eòrpach, gu h-àraidh airson smaoineachadh air na eadar-obraichean Gàidhlig a tha sibh airson cumail. Càit an tig sibh air an sgèile? Ciamar an dèan sibh adhartas?

It’s worth getting to know the Common European Framework of Reference for Languages, especially for framing the social interactions you want to have in Gaelic  Where do you think you come on the scale? How can you improve?

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach