Jaresh © Omar Chatriwala, fo chead Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode

Siubhal | Iòrdan

Nuair a dh’innis mi do mo sheanmhair gun robh mi an dùil làithean-saora na Càisge a chur seachad ann an Iòrdan, thoisich i bruidhinn air sagart dom b’ainm Maighstir Iain a rugadh an Eirisgeidh ann an 1912 ach a chuir seachad a bheatha mar Franciscan ann an Iòrdan.