Dath is blas na fìrinn

<p style="font-size: 0.9rem;font-style: italic;"><a href="https://www.flickr.com/photos/98934188@N00/2251550260">"DSCF3610"</a><span>by <a href="https://www.flickr.com/photos/98934188@N00">steele_chas</a></span> is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=html" style="margin-right: 5px;">CC BY-NC-ND 2.0</a><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="display: inline-block;white-space: none;opacity: .7;margin-top: 2px;margin-left: 3px;height: 22px !important;"><img style="height: inherit;margin-right: 3px;display: inline-block;" src="https://search.creativecommons.org/static/img/cc_icon.svg" /><img style="height: inherit;margin-right: 3px;display: inline-block;" src="https://search.creativecommons.org/static/img/cc-by_icon.svg" /><img style="height: inherit;margin-right: 3px;display: inline-block;" src="https://search.creativecommons.org/static/img/cc-nc_icon.svg" /><img style="height: inherit;margin-right: 3px;display: inline-block;" src="https://search.creativecommons.org/static/img/cc-nd_icon.svg" /></a></p>“Chì sinn”, mar a thuirt an dall

“DSCF3610”le steele_chas fo chead CC BY-NC-ND 2.0

Nuair a bha thu nad phàiste, is dòcha gun robh do mhac-meanmna ag obair gu sgairteil, a’ dealbhadh saoghal taitneach eile dhut fhèin agus gun dèanadh do dhlùth-chàirdean, do mhàthair gu h-àraidh, luaidh air sin le bhith ag ràdh rudeigin mar: “Nach e a leig ruith air a mhac-meanmna!”

Leugh an còrr de “Dath is blas na fìrinn”

Share

Òran Br-fhàgail Brònach

Seo agaibh duanag a’ toirt geàrr-iomradh air cùisean mòra Brexit ann am beagan fhaclan a-rèir nam beachdan is a’ bhreithneachaidh as motha a chluinnear ma dheidhinn sna naidheachdan.

Ma tha cuid agaibh airson a gabhail os làimh ron ath-Mhòd Nàiseanta, ’s ann ris an fhonn “Chuir iad mis’ a dh’eilean leam fhìn” a tha i air a duanadh! Is dòcha gun còrd e ri Eurovision cuideachd.

le cead Creative Commons

Leugh an còrr de “Òran Br-fhàgail Brònach”

Share

Cur “bi” ceart (Rabhd na Callainne)

Tha Tormod MacLeòid ann an deagh àm leis an aiste seo mu litreachadh caochlaideach “bi/bidh/bith” agus “cuir/cur”. Ged a tha e gu math pongail, thuirt e gur e “incoherent rant” a th’ ann, agus mar sin, chuir sinn i ris an roinn againn, “Rabhd na Bliadhn’ Ùir'” (air atharrachadh am-bliadhna gu Rabhd na Callainne). 

Ma tha sibh am beachd gu bheil ur speiligeadh air a dhol a Thaigh Iain Ghròta no nach eil earbsa agaibh nur litreachadh tuilleadh – dragh a’ choin – tha sinn uile air an aon ghad co-dhiù! BLIADHNA MHATH ÙR / BLIADHNA ÙR MHATH nuair a thig i (mo chreach, nach eil aonta aig na Gàidheil air dad!)

Leugh an còrr de “Cur “bi” ceart (Rabhd na Callainne)”

Share