9781910124789

Lèirmheas leabhair | An Creanaiche

Tha An Creanaiche dàna. Air Geàrr-liosta Duaisean Dhòmhnaill Meek am-bliadhna, ged a tha an cumadh beag, gur mòr as t-fhiach e. Tha Liam a’ toirt sùil air an leabhar ùr san t-sreath ‘Lasag’ aig Sandstone Press, le Ruairidh MacIlleathain agus Màiri NicEachairne (mas fhìor), a-mach air co-fheall murt a’ Cheanadaich. A bheil cuimhne agad càit…

cathair-eaglais urakami

Hiroshima na feirge, Nagasaki na h-ùrnaighe

Le Steaphan MacRisnidh Ged a tha an ràdh “Hiroshima na feirge, Nagasaki na h-ùrnaighe” (怒りの広島、祈りの長崎) a’ cur an cèill faireachdainn choitcheann Hiroshima a thaobh leagail boma niùclasaich orra an coimeas ri faireachdainn choitcheann Nagasaki, neo-ar-thaing nach eil daoine ann an Hiroshima a bhios ag ùrnaigh, agus daoine an Nagasaki air a bheil fearg. (Tetsuya, 2013)…

CAOGAD SAN FHASACH

Lèirmheas leabhair | Caogad san Fhàsach

Tha Caogad san Fhàsach, an cruinneachadh ùr de sgeulachdan goirid leis an ùghdar aithinichte Dòmhnall Iain MacÌomhair, taitneach tlachdmhor ri leughadh, agus cuspairean nan sgeul a’ suathadh thar cogaidh, litreachais, dàin mhic an duine agus ioma nì eile. À measg an trusaidh, tha feadhainn shean shubhach a dh’fhidir solas an latha cheana, agus feadhainn taghta…