An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt I

Sna h-artaigealan seo, bidh Liam Alastair a’ toirt sùil air eachdraidh, cultar an latha an-diugh agus ath-bheothachadh cànain nan Naragansat, treubh tùsanach an Eilein Ròdaich. ‘S fhada on a bha an treubh ionadail againn, an Naragansat (Beurla: Narragansett), a’ còmhnaidh ’s a’ gabhail sealbh air an fhearann timcheall a’ bhàigh air a bheil ‘Bàgh nan Naragansat’…

Snàmh a-muigh san Fhraing

    Bha mi a-riamh dèidheil air snàmh a-muigh sa mhuir, no ann an loch no abhainn. A’ fàs suas san Òban, sin a’ chiad rud a dhèanamaid nuair a bhiodh a’ ghrian a’ dearrsadh – a’ dol do na tràighean a bha faisg oirnn sa bhaile, suas gu Mòrar, no a-null a Mhuile. Ged a…

Oidhche ann am Berlin

A bharrachd air a bhith na phrìomh-bhaile dhan a’ Ghearmailt, tha mi den bheachd (coltach ri iomadh neach eile) gur ann am Berlin a tha a’ bheatha-oidhche as fheàrr anns an Roinn Eòrpa. Chan eil gainnead de bhàraichean is chlubaichean a tha fosgailte gu èirigh na grèine agus a’ tairgsinn a h-uile seòrsa de cheòl,…

Jaresh © Omar Chatriwala, fo chead Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode

Siubhal | Iòrdan

Nuair a dh’innis mi do mo sheanmhair gun robh mi an dùil làithean-saora na Càisge a chur seachad ann an Iòrdan, thoisich i bruidhinn air sagart dom b’ainm Maighstir Iain a rugadh an Eirisgeidh ann an 1912 ach a chuir seachad a bheatha mar Franciscan ann an Iòrdan.

Moroco

Bho chòmhnardan a’ chosta an iar gu bailtean mòra nan laighe eadar callaidean bheann ’s fàsach loisgte gu ruige dùintean gainmheach na Sahara, tha Moroco na dùthaich air leth aig a bheil measgachadh sònraichte de dh’àrainneachd agus eachdraidh. ‘S ann a chaidh mise agus caraid dhomh don dùthaich aig tòiseach na Samhain, dar a bha cosgaisean itealain aig…