Snàmh a-muigh san Fhraing

    Bha mi a-riamh dèidheil air snàmh a-muigh sa mhuir, no ann an loch no abhainn. A’ fàs suas san Òban, sin a’ chiad rud a dhèanamaid nuair a bhiodh a’ ghrian a’ dearrsadh – a’ dol do na tràighean a bha faisg oirnn sa bhaile, suas gu Mòrar, no a-null a Mhuile. Ged a…

Oidhche ann am Berlin

A bharrachd air a bhith na phrìomh-bhaile dhan a’ Ghearmailt, tha mi den bheachd (coltach ri iomadh neach eile) gur ann am Berlin a tha a’ bheatha-oidhche as fheàrr anns an Roinn Eòrpa. Chan eil gainnead de bhàraichean is chlubaichean a tha fosgailte gu èirigh na grèine agus a’ tairgsinn a h-uile seòrsa de cheòl,…

Jaresh © Omar Chatriwala, fo chead Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode

Siubhal | Iòrdan

Nuair a dh’innis mi do mo sheanmhair gun robh mi an dùil làithean-saora na Càisge a chur seachad ann an Iòrdan, thoisich i bruidhinn air sagart dom b’ainm Maighstir Iain a rugadh an Eirisgeidh ann an 1912 ach a chuir seachad a bheatha mar Franciscan ann an Iòrdan.

Moroco

Bho chòmhnardan a’ chosta an iar gu bailtean mòra nan laighe eadar callaidean bheann ’s fàsach loisgte gu ruige dùintean gainmheach na Sahara, tha Moroco na dùthaich air leth aig a bheil measgachadh sònraichte de dh’àrainneachd agus eachdraidh. ‘S ann a chaidh mise agus caraid dhomh don dùthaich aig tòiseach na Samhain, dar a bha cosgaisean itealain aig…

Gàidhealtachd Bhulgaria

Chuir mise seachad mìos as t-samhradh a’ siubhail feadh Bhulgaria, am fìor ear-dheas na h-Eòrpa. Tha Bulgaria furasta gu leòr a ruigsinn, is iomadach itealan ‘buidseatach’ a tha a’ dol gu costa a’ Chuain Dhuibh no chun nam bailtean as motha. Bha mi fhìn gus cola-deug a chur seachad ag ionnsachadh Beurla do chlann Roma gun…

An t-Eilean Ròdach / Rhode Island, na Stàitean Aonaichte

Dachaigh saorsa adhraidh ann an Aimearaga (agus an taigh-adhraidh Iùdhach as sine ann an Aimeireaga a Tuath), tùs-àite a’ Chabhlaich Aimeireaganaich, ciad cholonaidh gus saorsa a ghairm bho Bheatainn, agus tè dhen dà stàit (le’r caraidean an Connecticut) nach do dhaingnich an 18mh ath-leasachadh (a’ toirmisg deoch-làidir) san dùthaich air fad. An t-aon àite san…