balgain-buachair

Buain Nam Balgan-Buachair

Cò na ceanglaichean a th’ann eadar dualchas na Gàidhlig agus balgain-buachair? Ma tha iad ann, tha iad gann. Chan fhaca mi fhèin iomradh orra ann an òrain no bàrdachd no eile. Tha an t-ainm fhèin ag innse dhuinn mun ìomhaigh a bh’aig na Gàidheil orra, ’s e sin rudeigin aig an robh buinteanas do shalachar…

Fèin-aithne is foghlam Gàidhlig

Tha foghlam Gàidhlig cho deatamach do mhaireannachd na Gàidhlig ’s gu bheil Dàna toilichte naidheachdan a sgaoileadh mu dheidhinn. Seo naidheachd bho cho-labhairt thidsearan Gàidhlig An t-Alltan o chionn ghoirid, agus criomagan inntinneach bho àm san robh clann air am peanasachadh ’son Gàidhlig a bhith aca san sgoil.  Bho churraicealam coimheach gu fear a bhrosnaicheas fèin-aithne…