Latha an Arm-staid

Latha math! Latha fuar! Bhiodh daonnan facal aige dhomh Am bodach ceann an rathaid Daonnan gnìomh air aire Ceannach pàipeir Leaghadh naidheachd Stàit an t-saoghail! Ciod am fath ar saothair? Gearradh an fheòir Sgathadh nan ròsan Latha math Son gàirneileachd! Cumail a’ dol Cumail a’ dol Latha math gus A’ phìob a sheinn! Na puing…

Sgrìobh do Dhàna

Tha Dàna air forladh an-dràsta às dèidh Oidhche mhòr Là Buidhe Bealtainn (air neo uaireigin mun àm sin, tha e fhathast caran ceòthach). Cus ho-ro-gheallaidh is mire! Nuair a thilleas sinn air an dara là dheug den Chèitean, bhiodh e math fàilte a chur air sgrìobhadair no dithis (no deichnear) ùr air na duilleagan. Tha…