Sgrìobh do Dhàna

Tha Dàna air forladh an-dràsta às dèidh Oidhche mhòr Là Buidhe Bealtainn (air neo uaireigin mun àm sin, tha e fhathast caran ceòthach). Cus ho-ro-gheallaidh is mire! Nuair a thilleas sinn air an dara là dheug den Chèitean, bhiodh e math fàilte a chur air sgrìobhadair no dithis (no deichnear) ùr air na duilleagan. Tha…