https://www.flickr.com/photos/jugbo/

Sgeulachd Ghoirid | An Seun

  Latha a bha seo, dh’fhàg Sìm am flat aige, agus dh’fhalbh e sìos gu ruige bruach na h-aibhne far an robh e ag obair ann an oifis reic chàraichean. Na ghainntir de dh’fhàrdach air an làr ìosal, cha robh mòran a b’ fhiach do chàch a shiolpadh aiste, oir cha robh ann ach seann…