Daibhidh Bochd

Uill, cha tug sin fada. Daibhidh Moyes air an t-sitig taobh a-staigh deich mìosan. “Is ladarna an cù air a shitig fhèin” mar a chanas iad. Ach cha robh coltas ann gur ann air a shitig fhèin a bha Moyes. Bu mhòr an euchd a rinn Ailig Fearghasdan an-uiridh gan treòrachadh chun an tiotail uair…

Guthan nam Ball

Bhruidhinn Dàna ri Ùisdean D. MacIlleinein agus Derek “Pluto” Moireach mun obair aca an lùib a bhith ag aithris air geamannan ball-coise, rugbaidh agus iomain tro mheadhan na Gàidhlig. ’S iad an ceangal eadar an luchd-èisteachd agus na tha a’ dol air adhart air pàircean spòrs an t-saoghail – an luchd-aithris a bhios a’ dealbhadh…