Moireach air a mhilleadh

Bha againn ri feitheamh seachdad bliadhna’s a seachd mus do bhuannaich Breatannach an tiotal mòr aig Wimbledon a-rithist, ach a-nis, feumaidh sinn cunntadh bhon toiseach aon uair eile. A h-uile duine còmhla, 1…  

Daibhidh Bochd

Uill, cha tug sin fada. Daibhidh Moyes air an t-sitig taobh a-staigh deich mìosan. “Is ladarna an cù air a shitig fhèin” mar a chanas iad. Ach cha robh coltas ann gur ann air a shitig fhèin a bha Moyes. Bu mhòr an euchd a rinn Ailig Fearghasdan an-uiridh gan treòrachadh chun an tiotail uair…