Bàrdachd | Am Fosal

do Lodaidh MacFhionghain* Cha b’ iongnadh leam ged a chuir muinntir na sgìre seo “Am Fosal” ort oir tha thusa a’ tighinn beò air chleas nam famhairean a bha a’ smàgadh air an talamh nuair a bha am fonn air ùr bhriseadh. Chan e dreug ghailbheach lasrach a chuir ás dha’n Ghàradh sin ach fuarachadh…