Dualchainnt Ìle ann an 10 Faclan

An deach thu riamh a dh’Ìle? An do ghabh thu iongnadh nuair a ghlaodh thu ‘thalla’ ri cù agus thàinig e gad ionnsaigh? Seo dhut, 10 faclan a bheireadh cobhair dhut ann an Eilean an Uisge-Bheatha.   1. Gun robh math agad Seo a’ bheannachd a bheir muinntir Ìle dhut, agus tha cuideachd air a…

Bàrdachd | Am Fosal

do Lodaidh MacFhionghain* Cha b’ iongnadh leam ged a chuir muinntir na sgìre seo “Am Fosal” ort oir tha thusa a’ tighinn beò air chleas nam famhairean a bha a’ smàgadh air an talamh nuair a bha am fonn air ùr bhriseadh. Chan e dreug ghailbheach lasrach a chuir ás dha’n Ghàradh sin ach fuarachadh…

Guthan nam Ball

Bhruidhinn Dàna ri Ùisdean D. MacIlleinein agus Derek “Pluto” Moireach mun obair aca an lùib a bhith ag aithris air geamannan ball-coise, rugbaidh agus iomain tro mheadhan na Gàidhlig. ’S iad an ceangal eadar an luchd-èisteachd agus na tha a’ dol air adhart air pàircean spòrs an t-saoghail – an luchd-aithris a bhios a’ dealbhadh…