Lèirmheas leabhair | An Nighean air an Aiseag

le Aonghas Pàdraig Caimbeul ‘B’ e samhradh fada teth a bh’ ann: an seòrsa a dh’fhuiricheas anns a’ chuimhne gu bràth. Cluinnidh mi fhathast dranndan nan seillean, ’s ceòl nan calman-creige fad às, ’s an uair sin chuala mi iad a’ tighinn a-nuas on bheinn.’ Bho chiad shuidheachadh an sgeòil, tha iùl Aonghais Phàdraig gar…