Fàilte Air Na Màbhraich

MàbhraichO chionn seachdain fhuair mi an cothrom is an urram a bhith a’ cur fàilte air buidheann de 40 Màbhrach as leth Club Gàidhlig a’ Ghealbhain. ‘S ann a bha iad air chuairt a dh’Alba gus eòlas a chur air an dualchas is a’ mhion-chànan againne. B’ e oidhche air leth a bh’ ann, is sinn a’ dèanamh gàirdeachas ri cèol, dualchas is seanachas càch a chèile. Seo dàn a sgrìobh mi gus furan a chur orra.

Leugh an còrr de “Fàilte Air Na Màbhraich”

Share