Saltire – os-churaidh ùr

  Bidh cur-air-bhog sònraichte ann aig Fèis Dhùn Èideann an ath-sheachdain. ‘S dòcha gum faca sibh na brathan-naidheachd mar-thà? Seadh, sreath de chomaigean à Dùn Dè le sàr-churaidh agus stòiridh stèidhichte (gu ìre!) air eachdraidh ’s ro-eachdraidh na h-Alba fhèin – sgeulan ’s faoin-sgeulan às an t-seann aimsir air am measgachadh ’s air an tionndadh,…